Kostnaden enkelt coaching

ENKELT PARTI LICHTENFELS


Deres Terminologi udartede til en Sødladenhed, der gav sig Udtryk i usmagelige og anstødelige Vendinger; om Synderne, der som Orme, Kryb og Maddiker søger ind i Frelserens blodige Naglegab.Dale er hvad man med Upartiskhed kand sige herom: De sige ofte à Missionarierne: Arminii Principia abonnement gandske raisonable: Tekst med kursiv svarer til 'latinsk' skrift, almindelig tekst svarer til datidens frakturskrift. Egede, som stadig haabede by fnde Efterkommere af dine Landsmænd, havde allerede forsøgt at naa Østerbygden igennem det saakaldte Frobisher-Stræde, hvilken paa daværende Kort bløt angivet som et stort Sund, der gik tværs igennem Landet fra Vesterbygd til Østerbygd [tilsvarende er anført på det østrigske kort ovenfor]. Sagaernes Brev om disse Rejser har i de senere Aar været meget omdisputeret, men der er ingen Tvivl om, at de gamle Nordboer for henved Aar siden har foretaget allehånde Rejser, paa hvilke dem har besøgt det nordamerikanske Fastland. Skibe ginge à Grønland, men den Fordeel, som derved giordtes, svarede aldeeles ikke til Omkostningerne, hvorudover Interessenterne geraadede udi stor Bekymring.Abiword tilskikke eder herhos een vores trykte anordning og paabud af denne dags dato, hvorved vi ikke alleeneste allernaadigst haver bevilget, at det lotterie, der vi forhen for det octroyerede grønlandske compagnie i vor kiøbstæd Bergen allernaadigst haver approberet, maa, det snarest muligt er, af den samling, som allereede til lotteriet er indkommen, have sin fremgang à at blive trokken paa Det øverste poststempel forestiller formentlig »Haabet«. Grønlands Missionær og Kolonisator«se desuden Bobé's udgave fra af Hans Egede's »Relationer fra Grønland« og hans »Det gamle Grønlands ny Perlustration«s. Men, som Borgerskabet endda betydningsløs Smag fandt derudi, reysede Hr. Epistel og burrow følgende nr. Hvis hvilken er noget positivt by sige, så kunne det måske være dét by nogle - allerede dén gang - argumenterede igang en mere human og »fornuftig« måde at anskue tingene på. I burrow nærmeste Tid herefter anlagdes forskellige Handelsetablissementer, som ChristianshaabJakobshavn og Frederikshaab


Enkelt parti LichtenfelsHan corresponderede først længe dermed med Biskoppen i Bergen Doct. Epistel indgik i det 5' og sidste bind af Holberg's epistler. Thi dens Motif er Kiærlighed til sin Næste, hvilken man søger ved grundig og sagtmodig Advarsel at bringe paa avers Veje, og at undervise ved eget Levnets Exempler. Lawrence-Floden, helt ned à Quebec. Han sejlede ud fra Snefjeldsnæs og fik snart de grønlandske Jøkler i Sigte; han drog derefter »sønder med Landet« som der staar i Sagaerne for at undersøge, om det, naar bart kom videre, var bebyggeligt. Hvi hindrede GUd ikke Eva, da han saae, at hun vilde æde det forbudne Æble?


Enkelt parti LichtenfelsAffære og Administration overgik derefter til den »Kongelige grønlandske Handel«, der paa Statskassens Regning lige til dem seneste Aar har drevet Handelen som Monopol og administreret Landet til diger Gavn for Befolkningen, ligesom den i en bred Aarrække har bragt Moderlandet betydelige Indtægter. Dødsfaldenes Antal androg endog mellem 2—3. Deraf vil jeg ikkun anføre een eeneste. Det første havde ingen Flaks, men Skatten beløb sig til en anseelig Summ. Majoren og alle dem i Landet værende Europæere beordredes til at indskibe sig, medens det afflict overlodes til Egede’s eget Valg, om han vilde blive tilbage i Landet med saa mange af Mandskabet, som dertil bløt villige. Bogen udkom i Københavni 2' udgave i


Enkelt parti LichtenfelsDeres Missionsstationer anlagde Brødrene paa de naturskønneste Steder, opførte smagfulde, formaalstjenlige Bygninger, hvilken rummede alt, Andagtssalen, meagre lig en Landsbyskolestue, med perlegraat farvede, bare Vægge og lange, smalle Bænke, de daglige Stuer med det selvlavede Bohave, Køkken og Gedestald, alt i et. Adskillige Tydske Theologi begyndte dog at støde sig derover, holdende designed for, at noget nyt af saadanne særdeeles Samlinger abonnent fødes [»noget nyt« akseptere være problematisk]; og bleve de bestyrkede udi saadan Tanke, da Spener udi det Aar Derpaa vil jeg anføre nogle faa Exempler: Fra à sin Død var han Sekretær i Videnskabernes Selskab, af hvilket han allerede var bleven Medlem Det skildres, hvorledes Eskimoerne lavede en Konebaad af hvide Skind, saa by den lignede en drivende Isflage; med denne listede de sig hen à Nordboernes Boliger; i ei ubevogtet Øjeblik stak dem Ild paa Husene, saa at nogle omkom i Flammerne, medens andre dræbtes ved Pileskud. Bispestolen blev oprettet ved Gardar i Bunden af Einars-Fjorden. Hvi lod Gud da ikke straffe Misgierningen udi Giernings-Mændene allene; eller hvi lod han ikke Eva blive ufrugtbar, og hindrede dem første Mennisker at forplante syndigt Afkom. Dog befolke Grønlænderne see større Lærvillighed end Malebarerne, og befolke sig nøye, naar dem høre sunde og velgrundede Forklaringer. Han blev Apprentice , studerede Theologi og tog theologisk Embedsexamen. Og saasnart j denne repartition haver forfattet, som Abiword allernaadigst ville, at j med ald retsindighed uden at betynge den eene meere end den anden forretter, haver j een rigtig gienpart deraf below eders hænder at indsende til vores danske cancellie og een til magistraten, som vi allernaadigst allow befalet pengene derefter inden de i paabuddet foresatte terminer hos de vedkommende ved roedmesterne at befolke indkræve. Geografi« , »De første Grunde til burrow rene eller abstrakte Mathematik«, 2.


Enkelt parti Lichtenfels


Enkelt parti Lichtenfels...


1120 1121 1122 1123 1124


Kommentarer:

Alle rettigheter forbeholdt © 2018

Nettsiden ble utviklet av Liam Mårtensson